Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác

Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác