Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền "nói không với bạo lực" và "nói không với bạo lực học đường". Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên Thành phố cùng nhau tuyên truyền, vận động và thay đổi avatar để thể hiện tiếng nói của mình trước những hành vi bạo lực đáng lên án của xã hội.

Trân trọng.


1. Link sản phẩm nói không với bạo lực: shorturl.at/dlvJ1

Bộ sản phẩm tuyên truyền Nói không với bạo lực và bạo lực học đường

2. Link sản phẩm nói không với bạo lực học đường: shorturl.at/fxOY6

Bộ sản phẩm tuyên truyền Nói không với bạo lực và bạo lực học đường

3. Link đổi avarar nói không với bạo lực https://frapho.com/frame/6566

Bộ sản phẩm tuyên truyền Nói không với bạo lực và bạo lực học đường

4. Link đổi avatar nói không với bạo lực học đường: https://frapho.com/frame/6565

Bộ sản phẩm tuyên truyền Nói không với bạo lực và bạo lực học đường

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN