Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội và nhà nước trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, hỗ trợ và phục hồi cho trẻ em để bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, không có các hành vi xâm hại, bóc lột và sao nhãng.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác trẻ em để bảo đảm thực hiện tốt nhất các quyền của trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được phát triển toàn diện, bình đẳng về thể chất, trí tuệ và tinh thần, để trẻ em trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngày 24 tháng 06 năm 2023 Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức tổ chức Hội thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đoàn các cấp về công tác Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng" cho các em đang sinh hoạt và học tập tại các CLB, đội - nhóm Nhà thiếu nhi. Hội Thi được tổ chức gồm 2 vòng:
- Vòng 01: trả lời câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm, 10 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm, tổng điểm là 100 điểm.
- Vòng 02: Thiết kế sơ đồ tư duy (sơ đồ cây) thể hiện sự hiểu biết của mình về luật trẻ em. Bốc thăm số trả lời câu hỏi xử lý tình huống từ Ban Giám khảo. Tổng điểm là 100 điểm.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở