Chương trình biểu diễn trống, kèn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

🥁🎺🎷 Chương trình biểu diễn trống, kèn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027!

Chương trình biểu diễn trống, kèn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Chương trình biểu diễn trống, kèn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

🥁🎺🎷 Chương trình biểu diễn trống, kèn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027!