HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
  • Liên hoan Trống kèn toàn thành19/10
  • Liên hoan Karaoke 20/10
  • Hội trại Học từ thiên nhiên 25,26/10

HỘI TRẠI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI
CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA ATM