Đơn vị thực hiện đầy đủ hồ sơ và nộp cho BTC theo thời gian quy định được nêu trong "Một số lưu ý của Hội thi CHĐG TP năm 2019". Thí sinh tự chuẩn bị giấy làm bài thi theo mẫu trên, nên in dự phòng nhiều giấy làm bài. 

1. Mẫu Bản cam kết

2. Mẫu Giấy giới thiệu thí sinh

3. Mẫu Giấy thi