Một số lưu ý - Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" thành phố năm 2020

Mẫu danh sách đăng ký dự thi - Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" thành phố năm 2020

Mẫu bản cam kết - Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" thành phố năm 2020

Mẫu giấy thi viết - Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" thành phố năm 2020