Phoøng Ñoïc Saùch Nhaø Thieáu Nhi Thaønh Phoá

 

 

 

* THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LÀM THẺ:

  • - 01 Hình thẻ học sinh, kích thước: 03cm x 04cm
  • - Đóng lệ phí đọc/ mượn
  • - Đăng ký làm thẻ  tại Phòng Đọc sách Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh

 

* Mọi thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ:
- Cô Nguyễn Thị Hạnh – Nhân viên Phòng Đọc sách Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 093.678.4560
- Địa điểm: Tầng Thượng (T), số 4 – Tú Xương – Phường 7 – Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Liên hoan " Tiếng kèn đội ta" thuộc Hệ thống NTN TP Hồ Chí Minh

Liên hoan " Tiếng kèn đội ta " khu vực phía nam năm 2014

Đội Nghi lễ măng non TP Hồ Chí Minh

Thư chiêu sinh Đội Nghi Lễ

Thư chiêu sinh CLB Phóng Viên Nhí