Ñoäi Nghi leã Nhaø Thieáu nhi Thaønh phoá Hoà Chí Minh

 

 

Đội Nghi lễ Măng non - Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 19/05/1975 và được gọi tắt là Đội Nghi lễ. 
Đội Nghi lễ được thành lập nhằm tạo điều kiện, môi trường để đội viên thanh thiếu nhi, thiếu niên thành phố học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội, góp phần thực hiện công tác đội ngũ hóa lực lượng Đội viên của các trường tiểu học và THCS trong thành phố. Qua đó góp phần phát hiện các nhân tố tích cực làm nòng cốt cho hoạt động công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở và thành phố. 
Tham gia sinh hoạt tại Đội Nghi lễ, các bạn Đội viên được trang bị về kiến thức, kỹ năng Đội gồm:
1. Kiến thức tổng quát: hiểu biết về truyền thống, lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; những quan điểm cơ bản về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng; các sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật.
2. Kỹ năng chuyên môn Đội: Điều lệ, nghi thức, nghi lễ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Đội Nghi lễ Măng non – Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia và đạt giải cao tại các kỳ Liên hoan trong khu vực Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên.

 

Liên hoan " Tiếng kèn đội ta" thuộc Hệ thống NTN TP Hồ Chí Minh

Thư chiêu sinh Đội nghi lễ

Liên hoan " Tiếng kèn đội ta " khu vực phía nam năm 2014

Thư chiêu sinh CLB Phóng Viên Nhí

Phòng đọc sách