Ñònh höôùng baèng hoa gioù

 

 

Hoa gió là một mặt tròn, trên có ghi 4 hướng chính là:

Hướng Bắc (N): 00 hay 3600 tức 0 ly giác

Hướng Đông (E): 900  tức 1600 ly giác

Hướng Nam (S): 1800 tức 3200 ly giác

Hướng Tây (W): 2700 tức 4800 ly giác

Và 8 phương phụ:

Bắc Đông Bắc (NNE): từ >00  đến <450

Đông Đông Bắc (ENE): từ >450  đến <900

Đông Đông Nam (ESE): từ >900  đến <1350

Nam Đông Nam (SSE): từ >1350  đến <1800

Nam Tây Nam (SSW): từ >1800  đến <2250

Tây Tây Nam (SWW): từ >2250  đến <2700

Tây Tây Bắc (WSW): từ >2700  đến <3150

Bắc Tây Bắc (NNW): từ >3150  đến <3600

- Định hướng bằng điạ vật

- Định hướng bằng bản đồ

- Đnh hướng bằng địa bàn

- Các loại lều thường gặp

- Hướng dẫn làm mặt nạ hóa trang

- Kỹ năng đội

- Biển trời của ta

- Một số lời khuyên khi đi lạc

- Phòng ngừa hỏa hoạn trong nhà

- Cách nấu ăn và tạo ra lửa trong trại