Các đơn vị sử dụng phương tiện tự do, nhanh chóng tập trung về Khuôn viên tượng Bác Hồ với Thiếu nhi để làm lễ xuất phát Hành trình về cội nguồn - Vòng 2 năm 2018. Hạn chót có mặt lúc 5g00 ngày 11/11/2018.

Lưu ý: Trang phục của hành trình và mang đầy đủ các vật dụng theo Thông báo số 3.