Trưởng khoa: Nguyễn Đỗ Minh

Phó khoa: Lê Thị Kim Châu

Chức năng nhiệm vụ khoa Sáng tạo Kỹ thuật

Tập hợp thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động khoa học kỹ thuật nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi.

Nghiên cứu, hướng dẫn, bồi dưỡng phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường; phát hiện năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn.

Tổ chức các lớp học, xây dựng và quản lý các câu lạc bộ, đội, nhóm... về khoa học kỹ thuật hướng nghiệp nhằm phát hiện năng khiếu và tham gia bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ.

Tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo thiếu nhi; tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ hoạt động của Nhà Thiếu nhi, câu lạc bộ, đội, nhóm thiếu nhi.

Quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Nhà Thiếu nhi; quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên của Khoa Sáng tạo kỹ thuật Nhà thiếu nhi theo các quy định hiện hành; tổ chức một số hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.