Giaûi Côø Vua Khuyeát Taät Nhaø Thieáu Nhi Thaønh Phoá Naêm 2017